Czy wiesz, że ... w 2006 powstała Liga Siatkówki Kobiet.

Rada rodziców w szkole

  • Publikacja posiada podłączone pliki PDF
Zaangażowanie rodziców w życie szkoły zazwyczaj spada wraz z wiekiem dziecka. W szkole podstawowej ze względu na obowiązek odprowadzania dzieci, rodzic zagląda niemal codziennie.

Małe zaangażowanie rodziców 

Jeżeli gimnazjum leży niedaleko miejsca zamieszkania, również istnieje większa szansa, że mama czy tata będą zainteresowani sprawami szkolnymi. Ale już w szkole ponadgimnazjalnej, która znajduje się w innym mieście, rodzic bywa naprawdę rzadko lub tylko na chwilę. 

Od kilku lat rodzice są najmniej aktywną i zorganizowaną  grupą szkolną, zaraz po nauczycielach i uczniach. Wynika to z różnych elementów życia codziennego, takich jak np.: brak czasu, zajęcie się sprawami zawodowymi, brak chęci lub zamiłowania do działalności społecznej, brak wiary w możliwość wpływania na działalność szkoły i współdecydowania o bezpieczeństwie własnego dziecka.

Zdarza się, iż rodzice nie wierzą w swój realny wpływ na życie szkoły; powielane są stereotypy iż dyrektor szkoły lub nauczyciele są niechętnie nastawieni do współpracy z rodzicami i nie stwarzają rodzicom warunków do autentycznego uczestnictwa w życiu szkoły. Przepływ informacji pomiędzy gronem pedagogicznym, dyrektorem szkoły i rodzicami nie zawsze jest właściwie ułożony, zazwyczaj rodzice nie wiedzą, w jaki sposób i w co dokładnie mogliby się włączyć. Ale nie musi tak być.

Aby rozwiązywać problemy i bardziej zaangażować rodziców w życie klasy lub szkoły, konieczne jest zgodne współdziałanie grona pedagogicznego, uczniów i rodziców. Czy wiecie, że rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki?

Rada rodziców w szkołach publicznych

Szkoły publiczne obligatoryjnie zapewniają rodzicom angażowanie się w sprawy szkolne swoich dzieci, poprzez stworzenie Rady rodziców. Ustawowa odrębność i niezależność Rady rodziców od dyrekcji i grona pedagogicznego, zostały określone w taki sposób, aby wzmocnić pozycję rodziców w polskiej szkole oraz zaktywizować tę grupę jako partnera w rozwiązywaniu problemów szkoły. Rada rodziców jest wewnętrznym organem szkoły, który nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym, nie ma osobowości prawnej i nie jest odrębną od szkoły jednostką organizacyjną.

Kompetencje Rady rodziców

Dzięki nowelizacji Ustawy o systemie oświaty, Rada rodziców otrzymała nowe, istotne kompetencje. Rada rodziców:
-> może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu   
     nadzorującego szkołę z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
-> opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,
-> opiniuje program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki,
-> opiniuje możliwości działania na terenie szkoły stowarzyszeń i innych organizacji,
-> współdecyduje w sprawie noszenia jednolitych strojów przez uczniów tzw. mundurków.

Skład Rady rodziców

Na dzień dzisiejszy nie ma przepisów mówiących o tym, że Rada musi się składać z przewodniczącego, zastępcy i skarbnika. Jednakże ze względów praktycznych, warto wyznaczyć przynajmniej przewodniczącego, który będzie kontaktować się z wychowawcą i rodzicami, załatwiać na bieżąco rozmaite sprawy, rozdzielać zadania rodzicom itp.

Liczebność  Rady rodziców

Liczebność  rady rodziców jest uzależniona od wielkości szkoły, a ściśle od liczby klas. Zasada jest taka: ile klas -  tyle osób w Radzie rodziców. W dużym zespole szkół w Radzie rodziców będzie kilkadziesiąt osób; natomiast w małej wiejskiej szkole  może być tylko kilkoro rodziców.

Podejmowanie decyzji

Rada rodziców podejmuje różnorodne decyzje w formie uchwały. Będą to na przykład uchwały w sprawie:
- przyjęcia regulaminu Rady rodziców,
- wyboru władz Rady rodziców,
- przyjęcia preliminarza na dany rok szkolny,
- w sprawie dobrowolnych składek na Radę rodziców,
- w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego szkoły.

Kto zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady rodziców w nowym roku szkolnym?

W praktyce zwoływania posiedzeń Rady rodziców stosuje się zazwyczaj trzy warianty:
a) zebranie zwołuje przewodniczący lub prezydium Rady z roku ubiegłego;
b) zebranie zwołuje dyrektor szkoły bądź osoba odpowiedzialna z ramienia dyrekcji za „opiekę” nad Radą rodziców, często wygląda to tak, że termin jest wyznaczony przed pierwszymi zebraniami, a wychowawcy idą na zebrania z gotowymi zaproszeniami na to spotkanie, które wręczają nowo wybranemu „delegatowi” rodziców uczniów danej klasy do rady ogólnoszkolnej;
c) ma zastosowanie, gdy dwa pierwsze nie zostały zastosowane - inicjatywę przejmują sami rodzice - ci, którzy zostali wybrani do Rady rodziców. Zwykle rolę tę na siebie bierze naturalny lider, który najczęściej zostaje wybrany przewodniczącym Rady rodziców.

Możliwość gromadzenia funduszy

Rada rodziców ma ustawowe prawo do gromadzenia funduszy, a ich głównym  proponowanym źródłem są składki rodziców. Składki są dobrowolne, tak więc nikt (dyrektor, nauczyciel) nie ma prawa zmuszać rodziców do ich wpłacania. Nie można także wyciągać jakichkolwiek konsekwencji z tego tytułu, szczególnie wobec dzieci.

Regulamin

Głównym dokumentem Rady rodziców jest jej regulamin. W ustawie o systemie oświaty określono, iż Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych,  do rady rodziców szkoły lub placówki.

Forma spotkań Rady rodziców

Najczęściej Rady rodziców działają w formie spotkań, podczas których debatują, opiniują przedstawiane im przez dyrektora szkoły projekty, konsultują je i decydują o zagospodarowaniu środków finansowych. I chociaż bezpośrednie spotkania są niezastąpione, można pomyśleć również o innych formach pracy z rodzicami, często ludźmi do późna pracującymi czy zajętymi opieką nad młodszymi dziećmi.

Takimi przykładowymi sposobami pracy mogą być:
- spotkania walne i spotkania zarządu,
- strona internetowa dla rodziców,
- forum dyskusyjne dla rodziców,
- lista mailingowa rodziców,
- gazetka dla rodziców,
- warsztaty dla rodziców,
- akcje zarobkowe prowadzane przez rodziców,
- wolontariat - zajęcia pozalekcyjne prowadzane przez rodziców,
- prace rodziców wykonywane na rzecz szkoły,
- pozyskiwanie sponsorów.

Rodzice i szkoła stanowią dwa podstawowe środowiska wychowawcze mające decydujący wpływ na rozwój młodego pokolenia. Wpływ jest tym korzystniejszy, im trwalszą przejawiają rodzice i nauczyciele dążność do współdziałania ze sobą, czyli wykonywania wspólnych działań, podporządkowanych głównie dobru i pomyślności poszczególnych uczniów.

Współpraca z gronem rodzicielskim odgrywa czołową rolę w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych we współczesnej szkole. Wyniki są zależne od stosowanych form i metod, a zaangażowanie rodziców jest podstawowym warunkiem osiągania sukcesu. Bez ścisłej współpracy z rodzicami trudno sobie wyobrazić pełną realizację zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych.

Życzymy, aby wszystkim zapracowanym rodzicom nie zabrakło czasu i chęci do angażowania się w życie szkolne swoich dzieci.

Redakcja 
Młodzieżowej Akademii Siatkówki


Wszystkim zainteresowanym polecamy Poradnik dla Rad Rodziców: RODZICE W SZKOLE. Poradnik dostępny jest na www.ngos.pl
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice