Zasady gry w plażówkę

Rozdział VIII
KOMISJA SĘDZIOWSKA ORAZ ZASADY SĘDZIOWANIA

24.  KOMISJA SĘDZIOWSKA ORAZ ZASADY SĘDZIOWANIA

24.1 SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
Komisja sędziowska w każdym meczu składa się z:
• sędziego pierwszego
• sędziego drugiego
• sekretarza
• czterech (dwóch) sędziów liniowych.
 
24.2 ZASADY SĘDZIOWANIA 
24.2.1 W czasie meczu jedynie sędzia pierwszy oraz sędzia drugi mogą używać gwizdka:
a) Sędzia pierwszy daje sygnał na wykonanie zagrywki, rozpoczynającej akcję.
b)  Sędzia pierwszy oraz sędzia drugi kończą gwizdkiem akcję, jeżeli którykolwiek z nich jest przekonany, że został popełniony błąd oraz wiedzą, jaki błąd został popełniony.
24.2.2 Sędziowie mogą używać gwizdka w przerwach między akcjami, aby wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na zgłoszoną przez zespół prośbę.
24.2.3 Natychmiast po gwizdku na zakończenie akcji sędzia musi pokazać używając oficjalnej sygnalizacji, wykonywanej rękami Przepis 29.1): 
a) zespół, który będzie zagrywał 
b) rodzaj błędu, (jeśli jest to konieczne)
c) zawodnika popełniającego błąd (jeśli jest to konieczne)

25.  SĘDZIA PIERWSZY

25.1 ZAJMOWANE MIEJSCE W POLU GRY
Sędzia pierwszy wykonuje swoje obowiązki siedząc lub stojąc na podeście sędziowskim, usytuowanym przy jednym z końców siatki. Linia wzroku sędziego musi znajdować się około 50 cm powyżej górnej krawędzi siatki.

25.2 UPRAWNIENIA
25.2.1 Sędzia pierwszy wykonuje swoje obowiązki od rozpoczęcia do zakończenia meczu. Podlegają mu pozostali sędziowie i zawodnicy.
W czasie meczu decyzje podejmowane przez sędziego pierwszego są ostateczne. Sędzia pierwszy może zmienić decyzje podjęte przez pozostałych sędziów, jeżeli uzna, że są one błędne.
Sędzia pierwszy może wymienić sędziego, jeżeli uzna, że nie wypełnia on właściwie swoich obowiązków.
25.2.2 Sędzia pierwszy nadzoruje również pracę podawaczy piłek.
25.2.3 Sędzia pierwszy ma prawo do podejmowania wszelkich decyzji związanych z przebiegiem gry. Dotyczy to również sytuacji nie objętych Przepisami Gry.
25.2.4 Sędzia pierwszy nie może pozwolić na żadne dyskusje związane z podjętymi przez niego decyzjami. Jednak na prośbę zawodnika powinien wyjaśnić przepis lub podać interpretację przepisu, na podstawie, którego podjął decyzję.
Jeżeli wyjaśnienie nie satysfakcjonuje zawodnika i zawodnik składa oficjalny sprzeciw, sędzia pierwszy musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie Procedury Rozpatrzenia Protestu.
25.2.5 Przed meczem oraz w czasie meczu sędzia pierwszy jest odpowiedzialny za określenie czy stan pola gry oraz inne warunki spełniają wymagania regulaminu i pozwalają na rozegranie meczu. 
 
25.3 ZAKRES OBOWIĄZKÓW
25.3.1 Przed meczem sędzia pierwszy:
a) sprawdza stan pola gry, piłki i inne wyposażenie,
b) przeprowadza losowanie w obecności kapitanów zespołów,
c) nadzoruje przebieg rozgrzewki zespołów.
25.3.2 W czasie meczu jedynie sędzia pierwszy może:
a) nakładać kary za niewłaściwe zachowanie i opóźnienia
b) decydować o:
• błędach zawodnika zagrywającego,
• błędzie zasłony zespołu zagrywającego,
• błędach w grze,
• błędach powstających nad siatką oraz w górnej części siatki,

26.  SĘDZIA DRUGI

26.1   ZAJMOWANE MIEJSCE W POLU GRY
Sędzia drugi wypełnia swoje obowiązki stojąc poza boiskiem w pobliżu słupka, po przeciwnej stronie sędziego pierwszego. Sędzia drugi zwrócony jest twarzą do sędziego pierwszego.

26.2 UPRAWNIENIA
26.2.1 Sędzia drugi pomaga sędziemu pierwszemu, ale ma również własny zakres obowiązków (Przepis 26.3). Jeżeli sędzia pierwszy nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, sędzia drugi może go zastąpić.
26.2.2 Sędzia drugi może sygnalizować bez użycia gwizdka błędy, których sygnalizacja nie leży w jego kompetencjach, ale nie może wywierać nacisku na sędziego pierwszego, aby te błędy uznał.
26.2.3 Sędzia drugi nadzoruje pracę sekretarza.
26.2.4 Sędzia drugi przyznaje przerwy na odpoczynek i sygnalizuje zmiany stron boiska, kontroluje czas ich trwania i odrzuca prośby niezgodne z przepisami. 
26.2.5 Sędzia drugi kontroluje ilość wykorzystanych przerw na odpoczynek i informuje sędziego pierwszego oraz zainteresowany zespół o wykorzystaniu przerwy na odpoczynek.
26.2.6 W przypadku kontuzji zawodnika sędzia drugi przyznaje przerwę dla kontuzjowanego zawodnika i kontroluje długość tej przerwy (Przepis 21.1.2).
26.2.7 Podczas meczu sędzia drugi sprawdza parametry piłek i określa czy spełniają one wymagania przepisów. 

26.3 ZAKRES OBOWIĄZKÓW
26.3.1 W czasie meczu sędzia drugi sygnalizuje używając gwizdka i oficjalnej sygnalizacji:
a) Dotknięcie przez zawodnika siatki w jej dolnej części oraz dotknięcie przez zawodnika antenki, znajdującej się po stronie sędziego drugiego (Przepis 15.3.1).
b) Wejście na boisko i w przestrzeń przeciwnika pod siatką, powodujące utrudnianie gry przeciwnikowi (Przepis 15.2).
c) Przejście piłki nad siatką poza przestrzenią przejścia i dotknięcie przez piłkę antenki znajdującej się po stronie sędziego drugiego (Przepis 11.4).
d) Dotknięcie przez piłkę przedmiotu nie biorącego udziału w grze (Przepis 11.4).

27.  SEKRETARZ 

27.1 ZAJMOWANE MIEJSCE W POLU GRY
Sekretarz wykonuje swoje obowiązki siedząc przy stoliku sekretarza na wprost sędziego pierwszego, po przeciwnej stronie boiska.

27.2 ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Sekretarz wypełnia protokół z meczu zgodnie z Przepisami Gry, współpracując z sędzią drugim.
27.2.1 Przed meczem i przed każdym następnym setem sekretarz wpisuje dane dotyczące meczu i zespołów zgodnie z ustalonymi zasadami oraz zbiera podpisy kapitanów zespołów.
27.2.2 W trakcie meczu, sekretarz:
a) zapisuje zdobyte punkty, kontroluje czy wynik pokazywany na tablicy wyników jest zgodny z wynikiem zapisanym w protokole zawodów,
b) kontroluje kolejność zagrywki,
c) sygnalizuje kolejność zagrywki w każdym zespole, pokazując tabliczki z numerami 1 i 2, które to numery odpowiadają numerowi zawodnika zagrywającego. W przypadku wystąpienia błędu, natychmiast informuje o tym sędziów,
d) zapisuje wykorzystane przerwy na odpoczynek, sprawdzając ilość wykorzystanych przerw oraz informuje o tym sędziego drugiego,
e) informuje sędziów o zgłoszeniu niezgodnych z przepisami próśb o udzielenie przerwy na odpoczynek,
f) informuje sędziów o zakończeniu seta oraz o zmianie stron boiska.
27.2.3 Po zakończeniu meczu sekretarz:
a) zapisuje wynik końcowy.
b) podpisuje protokół, zbiera podpisy kapitanów oraz sędziów.
c) w przypadku wpisywania sprzeciwu (Przepis 6.1.7 a)), sekretarz sam wpisuje lub zezwala zawodnikowi na wpisanie uwag dotyczących zakwestionowanej przez zawodnika decyzji sędziów.

28.  SĘDZIOWIE LINIOWI 

28.1 ZAJMOWANE MIEJSCE W POLU GRY
28.1.1 W oficjalnych spotkaniach międzynarodowych, w komisji sędziowskiej musi być dwóch sędziów liniowych. Stoją oni po przekątnej, po przeciwnych stronach boiska w odległości od 1 do 2 m od narożnika boiska. 
Każdy z sędziów liniowych obserwuje linię końcową i linie boczną znajdujące się po jego stronie boiska.
28.1.2 Jeżeli w komisji sędziowskiej jest czterech sędziów liniowych, stoją oni w wolnej strefie, w odległości od 1 do 3 m od narożnika boiska, na przedłużeniu linii, którą obserwują.

28.2 ZAKRES OBOWIĄZKÓW
28.2.1 Sędziowie liniowi wypełniają swoje obowiązki używając chorągiewek (o wymiarach 30 x 30 cm):
a) Sędziowie liniowi sygnalizują czy piłka upadła na boisko (piłka ”w boisku”) czy też poza nim (”aut”), za każdym razem, kiedy piłka upadła w pobliżu obserwowanej lub obserwowanych linii.
b) Sędziowie liniowi sygnalizują dotknięcie piłki przez zespół odbierający, gdy piłka upadnie poza boiskiem.

c) Sędziowie liniowi sygnalizują przejście piłki poza przestrzenią przejścia, dotknięcie antenki itp. (Przepis 14.1.1). 
Za sygnalizację odpowiedzialny jest przede wszystkim sędzia liniowy, znajdujący się bliżej toru lotu piłki.
d) Sędziowie liniowi odpowiedzialni za linię końcowa sygnalizują błąd wejścia na boisko przez zawodnika zagrywającego (Przepis 16.5.1).
Na prośbę sędziego pierwszego, sędzia liniowy musi powtórzyć sygnalizację.

29.  OFICJALNA SYGNALIZACJA

29.1 SYGNALIZACJA SĘDZIÓW WYKONYWANA RĘKAMI
Sędziowie oraz sędziowie liniowi muszą używać oficjalnej sygnalizacji w celu pokazania przyczyny przerwania gry według następujących zasad:
29.1.1 Sędzia wskazuje zespół, który będzie wykonywał zagrywkę.
29.1.2 Jeśli jest to konieczne, sędzia pokazuje rodzaj popełnionego błędu lub przyczynę przerwania gry. Sygnał musi być pokazywany przez chwilę. Jeśli jest wykonywany jedną ręką, to należy go wykonać po tej stronie boiska, po której został popełniony błąd lub została zgłoszona prośba. 
29.1.3 Na koniec, również, jeśli jest to konieczne, sędzia wskazuje zawodnika, który popełnił błąd lub zespół zgłaszający prośbę. 

29.2 SYGNALIZACJA SĘDZIEGO LINIOWEGO WYKONYWANA CHORĄGIEWKĄ
       
Sędzia liniowy musi pokazać, używając oficjalnej sygnalizacji wykonywanej chorągiewką rodzaj popełnionego błędu. Sygnał musi być pokazywany przez chwilę.

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice