Zasady gry w plażówkę

ROZDZIAŁ VI
PRZERWY I OPÓŹNIENIA

19.  PRZERWY DLA ZESPOŁU (TIME-OUTS)

19.1 DEFINICJA
Przerwa dla zespołu jest to przerwa w grze trwająca 30 sekund. 
Podczas zawodów FIVB oraz w oficjalnych meczach w pierwszych dwóch setach, po zdobyciu przez obydwa zespoły łącznie 21 punktów, automatycznie następuje dodatkowa 30-sekundowa przerwa techniczna.

19.2 ILOŚĆ PRZERW DLA ZESPOŁU
Każdy zespół ma prawo do maksimum jednej przerwy w secie.

19.3 PROŚBA O UDZIELENIE PRZERWY
Zawodnicy mogą poprosić o udzielenie przerwy dla zespołu tylko wtedy, gdy piłka nie jest w grze, przed gwizdkiem na wykonanie zagrywki. Prośbie o udzielenie przerwy dla zespołu powinna towarzyszyć odpowiednia sygnalizacja wykonana rękami. Przerwy dla zespołu mogą następować po sobie bez konieczności wznawiania gry między nimi.
Zawodnicy muszą uzyskać zgodę sędziów na opuszczenie pola gry.

19.4 NIEZGODNE Z PRZEPISAMI PROŚBY O UDZIELENIE PRZERWY DLA ZESPOŁU
Między innymi, niezgodne z przepisami są prośby o udzielenie przerwy dla zespołu:
a) w czasie trwania akcji oraz w momencie lub po gwizdku na wykonanie zagrywki (Przepis 19.3),
b) po wykorzystaniu przysługującej przerwy dla zespołu (Przepis 19.2). Każda niezgodna z przepisami prośba, która nie wpływa na przebieg gry lub nie powoduje opóźnienia w grze, powinna być odrzucona bez żadnych konsekwencji dla zespołu, o ile nie powtarza się w tym samym secie (Przepis 20.1 b)). 

20.  OPÓŹNIENIA GRY

20.1 RODZAJE OPÓŹNIEŃ
Opóźnieniem gry jest każde działanie zespołu uniemożliwiające wznowienie gry. Między innymi, do opóźnień zaliczamy:
a) przedłużanie przerw dla zespołu po sygnale na wznowienie gry,
b) powtarzające się w tym samym secie prośby niezgodne z przepisami (Przepis 19.4),
c) opóźnianie gry (w normalnych warunkach gry, przerwa od zakończenia akcji do gwizdka na zagrywkę nie powinna być dłuższa niż 12 sekund).

20.2 KARY ZA OPÓŹNIANIE
20.2.1 Pierwsze opóźnienie gry przez zespół w secie karane jest OSTRZEŻENIEM ZA OPÓŹNIANIE GRY. 
20.2.2 Drugie i kolejne opóźnienia gry przez ten sam zespół w tym samym secie jest błędem zespołu i karane UPOMNIENIEM ZA OPÓŹNIANIE GRY: przegraniem akcji.

21.  WYJĄTKOWE PRZERWY W GRZE

21.1 KONTUZJA
21.1.1 Jeżeli w czasie, kiedy piłka jest „w grze” nastąpi wypadek, sędzia musi natychmiast przerwać grę. 
Akcja jest później powtarzana.
21.1.2 Kontuzjowanemu zawodnikowi przysługuje najwyżej jedna 5-cio minutowa przerwa w meczu na dojście do siebie. Sędzia musi zezwolić na wejście przedstawicielowi (przedstawicielom) akredytowanej pomocy medycznej na boisko w celu udzielenia pomocy zawodnikowi. Zawodnik musi uzyskać zgodę sędziego na opuszczenie pola gry bez konsekwencji dla zespołu.                  Na zakończenie 5-cio minutowej przerwy sędzia gwiżdże i prosi zawodnika o wyrażenie gotowości do gry. W tym momencie zawodnik samodzielnie ocenia swój stan i zdolność do kontynuowania gry.
Jeżeli po przerwie zawodnik nie jest w stanie kontynuować gry lub nie jest zdolny powrócić na pole gry, zespół zostaje zdekompletowany (Przepisy 7.5.3 i 9.1).
W wyjątkowych przypadkach Lekarz Zawodów oraz Delegat Techniczny mogą nie wyrazić zgody na kontynuowanie gry przez kontuzjowanego zawodnika.
Uwaga: Przerwa dla kontuzjowanego zawodnika rozpoczyna się w momencie, kiedy przedstawiciel (przedstawiciele) akredytowanej pomocy medycznej znajdzie się przy zawodniku. W przypadku, kiedy pomoc medyczna jest niedostępna, czas rozpoczęcia przerwy jest określany przez sędziego. 

21.2 ZDARZENIA NIEZWIĄZANE Z MECZEM WPŁYWAJĄCE NA PRZEBIEG GRY
Jeżeli w trakcie gry zajdzie niezależne zdarzenie wpływające na przebieg gry, gra musi być przerwana, zaś akcja powtórzona. 

21.3 PRZEDŁUŻAJĄCE SIĘ PRZERWY W MECZU 
Jeżeli nieprzewidziane okoliczności spowodują przerwanie meczu, Sędzia Pierwszy, Organizator Zawodów i Komisja Kontroli Zawodów (jeżeli na zawodach jest taka Komisja) decydują o tym, jakie należy podjąć środki w celu przywrócenia normalnych warunków gry.
21.3.1 Jeżeli jedna lub kilka przerw nie trwało w sumie dłużej niż 4 godziny, mecz jest kontynuowany z uwzględnieniem dotychczas zdobytych punktów, bez względu na to czy mecz jest kontynuowany na tym samym czy na innym boisku. 
Wyniki rozegranych setów zostają zachowane. 
21.3.2 Jeżeli jedna lub kilka przerw trwało w sumie dłużej niż 4 godziny, mecz należy powtórzyć.

22.  ZMIANY STRON BOISKA I PRZERWY MIĘDZY SETAMI

22.1 ZMIANY STRON BOISKA
22.1.1 Ze poły zmieniają strony boiska po każdych 7 zdobytych punktach (w pierwszych dwóch setach) oraz po każdych zdobytych 5 punktach (w 3-cim secie). 

22.2 PRZERWY MIĘDZY SETAMI
22.2.1 Przerwa między setami trwa 1 minutę.
W czasie przerwy przed decydującym setem, sędzia pierwszy przeprowadza losowanie zgodnie z Przepisem 8.1.
22.2.2 Zespoły muszą zmieniać strony boiska bez opóźnienia (Przepis 22.1).
22.2.3 Jeżeli zmiana stron boiska nie nastąpiła we właściwym momencie, należy jej dokonać natychmiast po stwierdzeniu błędu. 
Zmiana stron boiska dokonana w niewłaściwym momencie nie ma wpływu na wynik seta.

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice