Zasady gry w plażówkę

Rozdział VII
NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE

23.  NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE
Niewłaściwe zachowanie zawodnika wobec sędziów, zespołu przeciwnego, partnera z zespołu lub widzów, można zaliczyć do jednej z czterech kategorii w zależności od charakteru przewinienia.

23.1 KATEGORIE
23.1.1 Zachowanie niesportowe: zbędne dyskusje, zachowanie niezgodne z duchem fair-play mające wpływ na przebieg gry itp.
23.1.2 Zachowanie naganne: zachowanie sprzeczne z zasadami dobrego wychowania lub sprzeczne z normami moralnymi, wulgarne wyrażanie się.
23.1.3 Zachowanie obraźliwe: obraźliwe słowa lub gesty.
23.1.4 Agresja: atak fizyczny lub planowana napaść.

23.2 KARY (KONSEKWENCJE NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA)
W zależności od charakteru przewinienia, zgodnie z oceną sędziego pierwszego, nakładane są następujące kary (kary muszą być odnotowane w protokole zawodów):
23.2.1 OSTRZEŻENIE ZA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE: za niesportowe zachowanie nie ma kary, jakkolwiek zawodnik zostaje ostrzeżony przed konsekwencjami powtórnego niesportowego zachowania w tym samym secie. 
23.2.2 UPOMNIENIE ZA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE: za zachowanie naganne lub powtórne niesportowe zachowanie zespół jest karany przegraniem akcji.
23.2.3 WYKLUCZENIE: powtórne zachowanie naganne lub zachowanie obraźliwe karane jest wykluczeniem. Zawodnik ukarany wykluczeniem musi opuścić pole gry, a jego zespół zostaje zdekompletowany w secie (Przepisy 7.4.3 i 9.1). 
23.2.4 DYSKWALIFIKACJA: w przypadku agresji, ukarany zawodnik musi opuścić pole gry, a jego zespół zostaje zdekompletowany w meczu (Przepisy 7.4.3 i 9.1). 

23.3 GRADACJA KAR
Niewłaściwe zachowanie jest karane zgodnie z tabelą kar.
Zawodnik może być ukarany UPOMNIENIE ZA NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE więcej niż jeden raz w secie. 
Kumulacja kar odnosi się tylko do jednego seta. 
DYSKWALIFIKACJA spowodowana agresją nie wymaga wcześniejszego karania.

23.4 NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE PRZED MECZEM I MIĘDZY SETAMI
Każde niewłaściwe zachowanie mające miejsce przed meczem lub między setami jest karane zgodnie z tabelą kar, zaś nałożona kara jest zaliczana do następnego seta.

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice