Zasady gry w plażówkę

Rozdział V
SYTUACJE W GRZE

11.  PIŁKA PODCZAS GRY

11.1 PIŁKA ”W GRZE”
Akcja rozpoczyna się wraz z gwizdkiem sędziego, natomiast piłka jest ”w grze” od momentu uderzenia jej przez zawodnika zagrywającego. 

11.2 PIŁKA "POZA GRĄ”
Akcję kończy gwizdek sędziego. Jeżeli sędzia odgwizduje błąd w grze, piłka jest "poza grą” od momentu popełnienia błędu (Przepis 12.2.2).

11.3 PIŁKA "W BOISKU”
Piłka jest "w boisku”, jeżeli dotknie powierzchni boiska lub którejkolwiek z linii boiska (Przepis 1.3). 

11.4 AUT
Piłka jest "autowa”, gdy:
a) dotknie podłoża poza boiskiem, nie dotykając linii boiska;
b) dotknie przedmiotu znajdującego się poza boiskiem, elementu zadaszenia lub osoby nie biorącej udziału w grze;
c) dotknie antenek, linek mocujących siatkę, słupków lub siatki za taśmami bocznymi i antenkami;
d) po zagrywce lub po trzecim odbiciu piłki przez zespół, całkowicie przekroczy pionową płaszczyznę siatki, całkowicie lub częściowo poza przestrzenią przejścia (Przepis 14.1.3).
 
12.  BŁĘDY W GRZE

12.1 DEFINICJA
12.1.1 Każda akcja niezgodna z Przepisami Gry jest błędem w grze.
12.1.2 Sędziowie oceniają błędy i wyciągają konsekwencje zgodnie z Przepisami Gry.

12.2 NASTĘPSTWA (KONSEKWENCJE) BŁĘDU
12.2.1 Popełnienie błędu zawsze pociąga za sobą określone konsekwencje. Przeciwnicy zespołu popełniającego błąd wygrywają akcje zgodnie z Przepisem 7.3.
12.2.2 Jeżeli bezpośrednio po sobie zostały popełnione dwa lub więcej błędów, konsekwencje są wyciągane tylko w stosunku do błędu, który został popełniony jako pierwszy.
12.2.3 Jeżeli dwa lub więcej błędów zostanie popełnionych równocześnie przez obydwa zespoły, następuje BŁĄD OBUSTRONNY, akcja jest przerwana, a następnie powtórzona.

13.  ODBICIE PIŁKI 

13.1 ODBICIA PIŁKI PRZEZ ZESPÓŁ
13.1.1 Każdy zespół ma prawo do najwyżej trzech odbić w celu przebicia piłki nad siatką na stronę przeciwnika.
13.1.2 Do odbić piłki przez zespół zaliczamy zarówno zamierzone odbicie piłki, jak i niezamierzone przez zawodnika dotknięcie piłki.
13.1.3 Zawodnikowi nie wolno odbić piłki dwa razy pod rząd (wyjątki: Przepisy: 13.4.3 a), b) i 18.2).

13.2 RÓWNOCZESNE ODBICIA 
13.2.1 Dwóch zawodników może odbić piłkę w tym samym momencie.
13.2.2 Jeżeli dwóch zawodników z tego samego zespołu równocześnie odbije piłkę, zespołowi zalicza się dwa odbicia (wyjątek przy blokowaniu, Przepis 18.4.2).
Jeżeli dwóch zawodników z tego samego zespołu próbuje odbić piłkę, ale piłka zostanie dotknięta tylko przez jednego zawodnika, zespołowi zalicza się jedno odbicie.
Jeżeli zawodnicy się zderzą, żaden z nich nie popełnia błędu.
13.2.3 Jeżeli dwaj zawodnicy z przeciwnych zespołów równocześnie dotkną piłki nad siatka i piłka pozostanie w grze, zespołowi, na którego stronę spadła piłka przysługują trzy odbicia. Jeżeli po takiej akcji piłka wyjdzie "na aut” na stronie jednego z zespołów, błąd popełnia zespół znajdujący się po przeciwnej stronie siatki.
Jeżeli w wyniku równoczesnego odbicia nad siatką przez zawodników z przeciwnych zespołów piłka zostanie przytrzymana, żaden z zespołów NIE popełnia błędu.
    
13.3 ODBICIE Z POMOCĄ
W obrębie pola gry, zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy ani partnera z zespołu, ani żadnego innego przedmiotu w celu odbicia piłki. Jeżeli zawodnik jest w sytuacji, że może popełnić błąd (np. dotknąć siatki, przeszkodzić w grze przeciwnikowi) dozwolone jest przytrzymanie lub zatrzymanie przez partnera z zespołu mające na celu niedopuszczenie do popełnienia błędu. 

13.4 CHARAKTERYSTYKA ODBICIA
13.4.1 Piłka może być dotknięta każdą częścią ciała.
13.4.2 Piłka musi być odbita, nie może być złapana lub rzucona. Piłka może być skierowana w dowolną stronę.

Wyjątki:
a) W akcji obronnej, przy silnej, trudnej do obrony piłce, piłka może być przez chwilę przytrzymana przy odbiciu palcami sposobem górnym. 
b) W wyniku równoczesnego odbicia przez zawodników z przeciwnych zespołów, może dojść do przytrzymania piłki.
13.4.3 Piłka może być odbita kilkoma częściami ciała pod warunkiem, że kontakt kilku części ciała z piłką następuje równocześnie. 

Wyjątki:
a) Podczas blokowania, dozwolone są następujące po sobie dotknięcia piłki (Przepis 18.4.2) przez jednego lub dwóch blokujących, pod warunkiem, że ma to miejsce w jednej akcji.
b) Przy pierwszym odbiciu zespołu, o ile nie jest to odbicie palcami sposobem górnym (Przepis 13.4.2 a)), piłka może być odbita kolejno różnymi częściami ciała, pod warunkiem, że ma to miejsce w jednej akcji.

13.5 BŁĘDY POWSTAJĄCE PODCZAS ODBICIA PIŁKI
13.5.1 CZTERY ODBICIA: Zespół odbija piłkę cztery razy przed przebiciem piłki na stronę przeciwnika (Przepis 13.1.1).
13.5.2 ODBICIE Z POMOCĄ: Zawodnik korzysta z pomocy partnera z zespołu lub innego przedmiotu    w celu odbicia piłki w obrębie pola gry (Przepis 13.3). 
13.5.3 PIŁKA PRZYTRZYMANA: zawodnik nie odbił piłki (Przepis 13.4.2) o ile nie miało to miejsca w akcji obronnej przy silnej, trudnej do obrony piłce (Przepis 13.4.2 a)) lub w wyniku równoczesnego odbicia nad siatką przez zawodników z przeciwnych zespołów piłka została przez chwilę przytrzymana (Przepis 13.4.2 b)). 
13.5.4 PODWÓJNE ODBICIE: zawodnik odbije piłkę dwa razy z rzędu lub piłka jest kolejno odbita różnymi częściami ciała (Przepisy 13.1.3 i 13.4.3). 

14.  PIŁKA W POBLIŻU SIATK

14.1 PIŁKA PRZECHODZĄCĄ NAD SIATKĄ
14.1.1 Piłka przebijana na stronę przeciwnika musi przejść nad siatką w przestrzeni przejścia. Przestrzeń przejścia jest częścią pionowej płaszczyzny wyznaczonej przez płaszczyznę siatki, ograniczoną w następujący sposób:
a) od dołu, górną krawędzią siatki,
b) po bokach, antenkami oraz ich wyobrażonym przedłużeniem,
c) od góry, zadaszeniem lub jakąkolwiek konstrukcją, jeżeli taka występuje. 
14.1.2 Piłka, która przeszła pionową płaszczyznę siatki w kierunku wolnej strefy przeciwnika (Przepis 15) całkowicie lub częściowo poza przestrzenią przejścia, może być skierowana z powrotem na własną stronę boiska w ramach odbić przysługujących zespołowi, pod warunkiem, że:
• piłka grana z powrotem przekracza pionową płaszczyznę siatki całkowicie lub częściowo poza przestrzenią przejścia po tej samej stronie boiska.
Zespół przeciwny nie może zapobiegać wykonaniu takiej akcji.
14.1.3 Piłka jest "autowa”, jeżeli całkowicie przekroczy płaszczyznę siatki w przestrzeni pod siatką.
14.1.4 Zawodnik może wejść na boisko przeciwnika w celu odbicia piłki, zanim piłka całkowicie przekroczy pionową płaszczyznę siatki w przestrzeni pod siatką lub w celu skierowania z powrotem na własne boisko piłki przechodzącej poza przestrzenią przejścia (Przepis 15.2).

14.2 PIŁKA DOTYKAJĄCA SIATKI 
Piłka przechodząca na stronę przeciwnika (Przepis 14.1.1) może dotknąć siatki.

14.3 PIŁKA ”W SIATCE”
14.3.1 Piłka skierowana w siatkę może być dalej odbijana przez ten sam zespół w ramach przysługującego zespołowi limitu trzech odbić.
14.3.2 Jeżeli w wyniku uderzenia piłki w siatkę, siatka zostanie zerwana lub zostaną rozerwane oczka    w siatka, akcja musi być przerwana, a następnie powtórzona.

15.  ZAWODNIK PRZY SIATCE

Każdy zespół powinien grać na swoim boisku i w swojej przestrzeni gry, jakkolwiek dopuszcza się możliwość odzyskania piłki spoza wolnej strefy.

15.1 DOTKNIĘCIE PIŁKI PO STRONIE PRZECIWNIKA
15.1.1 Podczas bloku, zawodnik blokujący może dotknąć piłkę po stronie przeciwnika, pod warunkiem, że nie utrudni to gry zespołowi przeciwnemu, przed lub w czasie wykonywania ataku (Przepis 18.3).
15.1.2 Zawodnik może przełożyć rękę nad siatką na stronę przeciwnika po wykonanym ataku pod warunkiem, że kontakt z piłką nastąpił w przestrzeni gry zawodnika atakującego.

15.2 WEJŚCIE W PRZESTRZEŃ, NA BOISKO I/LUB W WOLNĄ STREFĘ PRZECIWNIKA
Zawodnik może wejść w przestrzeń, na boisko i/lub w wolną strefę przeciwnika, o ile nie przeszkodzi to w grze zespołowi przeciwnemu.

15.3 DOTKNIĘCIE SIATKI
15.3.1 Zabronione jest dotknięcie jakiejkolwiek części siatki oraz antenek (wyjątek: Przepis 15.3.4).
15.3.2 Po odbiciu piłki, zawodnik może dotknąć słupków, linek lub innych elementów służących do przymocowania siatki, o ile nie przeszkodzi to w grze zespołowi przeciwnemu.
15.3.3 Jeżeli piłka skierowana w siatkę przez jedną z drużyn spowoduje, że siatka dotknie zawodnika drużyny przeciwnej, żaden z zespołów nie popełnia błędu.
15.3.4 Nie jest błędem przypadkowe dotknięcie siatki włosami.

15.4 BŁĘDY ZAWODNIKA PRZY SIATCE
15.4.1 Zawodnik dotyka piłki lub zawodnika zespołu przeciwnego po stronie zespołu przeciwnego, przed lub w czasie wykonywania ataku przez zawodnika zespołu przeciwnego (Przepis 15.1.1).
15.4.2 Zawodnik wchodzi w przestrzeń, na boisko i/lub w wolną strefę przeciwnika, utrudniając grę zespołowi przeciwnemu (Przepis 15.2).
15.4.3 Zawodnik dotyka siatki (Przepis 15.3.1).

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice