Czy wiesz, że ... podczas Mistrzostw Świata Paweł Zagumny został najlepszym rozgrywającym Mundialu.

Ubezpieczenie dzieci uprawiających sport w szkole i klubie

Najpopularniejszym ubezpieczeniem przeznaczonym dla dzieci i młodzieży jest szkolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Większość rodziców, decyduje się na zawarcie takiej umowy ubezpieczenia w szkole, czy na uczelni, gdyż tak jest zazwyczaj najwygodniej i najtaniej.


Większość spośród zakładów ubezpieczeń posiada w swojej ofercie produkt przygotowany specjalnie dla uczących się dzieci i młodzieży. Są nawet osoby, które przypuszczają, iż w przypadku dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Choć nie jest to prawdą, trzeba przyznać, iż jest to ubezpieczenie zawierane masowo.Ubezpieczenie NNW należy do grupy ubezpieczeń osobowych. W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków prawo do uzyskania świadczenia z umowy ubezpieczenia uzależnione jest od tego, czy ubezpieczony uległ nieszczęśliwemu wypadkowi powodującemu skutki określone w warunkach ubezpieczenia.Ubezpieczanie NNW młodzieży szkolnej jest najczęściej zawierane w formie ubezpieczenia grupowego, wówczas ubezpieczającym jest szkoła. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy natomiast dzieci, nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki oświatowej.Zawarte w sposób przemyślany ubezpieczenie NNW jest bardzo potrzebnym ubezpieczeniem, z którego warto korzystać.

Przedmiot, zakres i wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu NNW dzieci i młodzieży

Przedmiotem ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Nieszczęśliwy wypadek definiuje się najczęściej jako nagłe (gwałtowne) zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki, jakim ubezpieczeni mogą ulec w czasie nauki, pracy lub pobytu w zakładzie opiekuńczym, w drodze do szkoły, pracy lub zakładu opiekuńczego, jak również w życiu prywatnym. Ochrona ubezpieczeniowa może rozciągać się również na wypadki powstałe podczas obozów i zielonych szkół. Na rynku można też spotkać odrębne ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przygotowane specjalnie dla uczestników kolonii i obozów. Zwykle ochrona ubezpieczeniowa odnosi się do nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie naszego kraju w zakresie całodobowym. Zazwyczaj też za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć zakres terytorialny na inne kraje.

Zakres ubezpieczenia może obejmować takie następstwa nieszczęśliwych wypadków jak: śmierć ubezpieczonego, trwałe inwalidztwo ubezpieczonego, złamania kości, określone w umowie urazy, cięższe oparzenia i odmrożenia (tutaj ubezpieczyciele wprowadzają znaczne ograniczenie odpowiedzialności poprzez stosowanie niskich limitów), wstrząśnienie mózgu, powstanie ran, blizn. Ponadto, w zakresie ubezpieczenia coraz częściej możemy spotkać możliwość uzyskania jednorazowego świadczenia z tytułu wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu oraz jednorazowego zasiłku z tytułu niezdolności ubezpieczonego do nauki lub pracy. W istniejącej na naszym rynku ofercie ubezpieczycieli uwagę zwraca wariantowość omawianego ubezpieczenia z możliwością rozbudowania go o szereg dodatkowych opcji.

Mogą tu należeć, ograniczane określonym procentem sumy ubezpieczenia, zwroty udokumentowanych kosztów:
 • przeszkolenia oraz przekwalifikowania zawodowego;
 • nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych, leczenia;
 • w określonych przypadkach leczenia ponadstandardowego;
 • leczenia za granicą;
 • pogrzebu w przypadku śmierci ubezpieczonego.


Powyższe świadczenia mogą przysługiwać pod warunkiem, że koszty te zostały poniesione w wyniku doznania nieszczęśliwego wypadku w rozumieniu warunków umowy.

Dodatkowo można rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową m. in. o świadczenia:
 • na wypadek śmierci przedstawiciela ustawowego ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
 • na wypadek stwierdzenia u ubezpieczonego nowotworu złośliwego;
 • z tytułu rekonwalescencji poszpitalnej;
 • zwrot opłaconego czesnego;
 • progresywne (niezależne od świadczenia podstawowego najczęściej uzależnianego od wystąpienia we wskazanym w warunkach umowy okresie poważanego uszczerbku na zdrowiu, często powyżej 60%).


W ofertach ponadstandardowych można spotkać dodatkowe postanowienia dostosowane do specyfiki i potrzeb osób objętych ochroną ubezpieczeniową noszące czasami cechy świadczeń występujących często przy ubezpieczeniach życiowych. Stosowane są też zwolnienia z obowiązku opłacania składki i ulgi z przyczyn socjalnych dla części ubezpieczonych, bądź też przy zawarciu umowy dodatkowo przekazanie przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczającego określonej darowizny.

Z ochrony ubezpieczeniowej przeważnie wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane na skutek:
 • usiłowania lub popełnienia samobójstwa albo przestępstwa, udziału w bójkach;
 • spożycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;
 • działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, udziału w zamieszkach, rozruchach, niepokojach społecznych, strajkach, aktach terroryzmu itd.;
 • kierowania po drogach publicznych pojazdami mechanicznym, jazdy rowerem bądź obsługi urządzeń bez wymaganych uprawnień;
 • śmierci i innych uszczerbków powstałych w następstwie niewłaściwego leczenia, wadliwie wykonanych zabiegów, chorób zawodowych, infekcji;
 • wyczynowego uprawiania sportu, przy czym za opłatą dodatkowej składki istnieje możliwość ubezpieczenia tego ryzyka.


Ponadto, ubezpieczyciele wyłączają zazwyczaj spod ochrony ubezpieczeniowej choroby zawodowe, tropikalne oraz wszelkie choroby lub stany chorobowe, nawet takie które wystąpiły nagle.

Warto też wspomnieć, iż całoroczne ubezpieczenia NNW zwykle, wraz z ubezpieczeniem kosztów leczenia, dodawane są do kart młodzieżowych, popularnych szczególnie wsród młodzieży, która podróżuje. Ubezpieczenia te bowiem najczęściej obejmują terytorium całego świata.Przydatne jest szczególnie tym, którzy wyjeżdżają za granicę do pracy wakacyjnej, na stypendia, staże naukowe, praktyki. Mogą obejmować także ryzyka związane z uprawianiem sportu. Tutaj też występują różne sumy ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, na które warto zwrócić uwagę przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia.

UBEZPIECZENIE DZIECI UPRAWIAJĄCYCH SPORT

Osoby uprawiające sport wyczynowo, w szczególności ekstremalne jego dyscypliny, powinny poszukiwać specjalnych ofert ubezpieczenia. Standardowo zdarzenia powstałe wskutek wyczynowego uprawiania tego typu dyscyplin sportu nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Zwykle zakłady ubezpieczeń w warunkach umowy określają, co jest sportem wyczynowym i jakie dyscypliny uznają za ekstremalne albo szczególnie ryzykowne i albo ubezpieczają osoby uprawiające takie sporty na warunkach ponadstandardowych, albo z zasady nie przyjmują tego typu ryzyka do ubezpieczenia. Należy w takich przypadkach poszukiwać ochrony zapewniającej indywidualne potrzeby ubezpieczeniowe, tak aby zapewnić sobie ochronę w odpowiednim dla siebie zakresie tj. z uwzględnieniem wyczynowego charakteru uprawiania określonych dyscyplin sportu. Oczywiście ponadstandardowa ochrona ubezpieczeniowa w opisywanym zakresie jest droższa – poszukujący ochrony na takich warunkach muszą się liczyć ze znaczną zwyżką w składce za tego typu ubezpieczenie.

Umowa z ubezpieczycielem określają również pojęcia „sport wysokiego ryzyka” oraz „wyczynowe uprawianie sportu”. Dotyczy to wprawdzie niewielkiej liczby szkół, głównie szkół o profilu sportowym, a w przypadku zwykłych szkół – dzieci i młodzieży uprawiających sport w ramach zajęć pozalekcyjnych (np. w kółkach sportowych). Zajęcia te niosą za sobą większe ryzyko wypadku, w związku z tym ubezpieczyciele ustalają indywidualne stawki odnoszące się do grupy ubezpieczonych, uprawiających sporty. Należy jednak zauważyć, że uprawianie sportu wysokiego ryzyka nie jest traktowane jak „wyczynowe uprawianie sportu”. Dla potrzeb umowy ubezpieczenia definicje te brzmią następująco:


 • sporty wysokiego ryzyka – rodzaje aktywności fizycznej, które niosą za sobą duże prawdopodobieństwo wypadkowości dla osób je uprawiających. Sporty wysokiego ryzyka obejmują też sporty ekstremalne. Za sporty wysokiego ryzyka uznaje się, w szczególności, sporty zakwalifikowane do takich dziedzin jak: alpinizm, alpinizm podziemny, wspinaczkę, sporty i sztuki walki, sporty obronne, nurkowanie przy użyciu aparatów oddechowych i płetwonurkowanie sportowe, rafting lub inne sporty wodne uprawiane na rzekach górskich, sporty lotnicze, skoki ze spadochronem, paralotniarstwo, szybownictwo, sporty motorowe, sporty motorowodne i narciarstwo wodne, BASE jumping, parkur a także wyczynowe jazdy na nartach, snowboardzie, rowerze górskim, hulajnodze itp.;
 • wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej polegająca na uprawianiu dyscyplin sportu w celu uzyskania, w drodze rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych przez osoby będące członkami wszelkiego rodzaju klubów, związków i organizacji sportowych, również uczestnictwo w treningach, zgrupowaniach, obozach szkoleniowych, z wyjątkiem zajęć sportowych organizowanych przez placówkę oświatowo-wychowawczą.


WYPŁATA ODSZKODOWANIA

Warto zauważyć, iż w przypadku ubezpieczeń NNW coraz rzadziej likwidacja szkód przebiega przy czynnym udziale komisji lekarskich, które po zakończeniu leczenia na podstawie badania ubezpieczonego oraz przedłużonej dokumentacji medycznej orzekają uszczerbek na zdrowiu, doznany na skutek nieszczęśliwego wypadku. Coraz powszechniejszym rozwiązaniem jest stosowanie tabel, w których od razu każdemu rodzajowi trwałego uszczerbku na zdrowiu jest przyporządkowany konkretny procent sumy ubezpieczenia. W zasadzie wydaje się, że jest to bardziej przejrzysty model likwidacji szkód, jednakże w przypadku zastosowania sztywnych tabel rodzajów uszczerbków na zdrowiu, wiele uszczerbków na zdrowiu doznanych w wyniku nieszczęśliwego wypadku - z racji pominięcia ich w tabeli - pozostaje poza ochroną ubezpieczeniową.

Problemem stają się więc również ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czy wręcz „ciasny" zakres ochrony ubezpieczeniowej. Przeglądając warunki omawianych umów przykładowo dostrzegamy całkowity brak ochrony ubezpieczeniowej w przypadku doznania przez ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku obrażeń wewnętrznych, które są często bardzo poważne ubezpieczenia.

Przypomnijmy, że kodeks cywilny w brzmieniu obowiązującym od dnia 10 sierpnia 2007 r. przewiduje w art. 808 § 4, iż w przypadku gdy ubezpieczający zawrze umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek, ubezpieczony może żądać by ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego. Oznacza to, że ubezpieczyciel nie może odmówić dostępu do warunków umowy, a w szczególności do informacji o zasadach ustalania składki, którą opłacają rodzice.

Podsumowując, należy przypomnieć, że ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Nie oznacza to też, że płatnikiem ubezpieczenia musi być sam ubezpieczony. Płatnikiem składki może być klub sportowy, czy innych instytucja – ale zazwyczaj jest to przedmiotem osobnych umów. Najczęściej ubezpieczenie obejmuje wypadki powstałe na terenie RP, ale może także obejmować wypadki powstałe poza jej granicami.

Karol Małolepszy
Opracowano na podstawie artykułów i orzecznictwa opublikowanych na stronie Rzecznika Ubezpieczonych.
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice