Czy wiesz, że ... w 1948 roku odbyły się I mistrzostwa Europy mężczyzn.

Procedura zatwierdzania rocznych planów lekcji

Zgodnie § 2 i 4 rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej "programem nauczania ogólnego", dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

1.
Program nauczania ogólnego powinien obejmować co najmniej jeden etap edukacyjny i może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:

 1. stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 2. zawiera:
  • szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
  • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
  • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,
  • opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,
  • propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;
 3. jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.


2.
Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:

 1. nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, lub
 2. konsultanta lub doradcy metodycznego, lub
 3. zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.


3.
Opinia, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

Trochę historii
Obowiązek przygotowywania pisemnego rozkładów materiału nauczania na każdy semestr roku szkolnego przez nauczyciela nakładało zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z 30 maja 1985 r. Straciło ono moc obowiązywania po nowelizacji ustawy - Karta Nauczyciela w 1996 r. Aktualnie obowiązki nauczyciela określa art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Rozkład materiału a współcześnie nazwany plan wynikowy niewątpliwe ułatwia pracę nauczycielowi, pozwalając na planowanie pracy dydaktycznej w poszczególnych klasach, oraz dostosowanie treści edukacyjnych do możliwości uczniów i specyfiki szkoły.
Praktyka szkolna wskazuje, iż do poprawnej realizacji programu nauczania, nauczyciel powinien posiadać rozkład materiału- plan wynikowy z prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych, ale nie ma przepisów prawnych obligujących do ich posiadania.

Przesłanką do znalezienia obowiązku stosowania planu wynikowego można szukać w Ramowym statucie szkoły oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) statut powinien określać w szczególności między innymi:
- organizację szkoły lub placówki;
- zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
I właśnie w zakresie zadań dla nauczycieli można określić obowiązek prowadzenia czy przedkładania planu wynikowego na okres 1 roku


Podstawa prawna:
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz. U. z 2012 r. Nr , poz.204)
Karol Małolepszy
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice