Czy wiesz, że ... najwyższym siatkarzem na świecie jest Aleksiej Kazakow – 217 cm wzrostu.

Organizacja klubu młodzieżowego

Uczniowski Klub Sportowy (UKS) jest szczególnym rodzajem klubu sportowego. Jego członkami mogą być np. uczniowie, rodzice i nauczyciele, ale założycielami muszą być osoby dorosłe.

Niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do uczniowskiego klubu sportowego oraz korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu klubu większość muszą stanowić osoby pełnoletnie.

Niepełnoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą rodziców lub opiekunów, należeć do uczniowskiego klubu sportowego według zasad określonych w ich statutach, lecz bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz klubu.

Żeby założyć uczniowski klub sportowy należy zebrać 15 osób dorosłych chętnych do założenia klubu - będą one członkami założycielami. Osoby te, na zebraniu założycielskim, powołują komitet założycielski, ewentualnie także zarząd i komisję rewizyjną oraz uchwalają statut klubu.

Następnie do starosty powiatu, właściwego ze względu na siedzibę klubu, należy złożyć:
 • wniosek komitetu założycielskiego o wpis do ewidencji starosty (wniosek o rejestrację);
 • statut w trzech egzemplarzach;
 • listę założycieli co najmniej 15 dorosłych osób;
 • informację o adresie tymczasowej siedziby uczniowskiego klubu sportowego;
 • protokół z zebrania założycielskiego i stosowne uchwały - uchwały o powołaniu klubu, o przyjęciu statutu i o wyborze komitetu założycielskiego).


Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru starosty, należy zwołać zebranie i wybrać władze organizacji zgodnie ze statutem, a następnie w ciągu 14 dni przesłać na adres starostwa protokół z zebrania z odpowiednimi uchwałami o wyborze władz.

Przykładowe wzory dokumentów w załącznikach.

Opłata skarbowa za wniosek o rejestrację wynosi 10 zł.

Wraz z wpisaniem do rejestru starosty UKS uzyskuje osobowość prawną. Mówiąc językiem prawnym: staje się podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego (ma zdolność prawną) oraz ma zdolność do aktywnego kształtowania swojej sytuacji prawnej (zdolność do czynności prawnych). W praktyce oznacza to, że podobnie jak stowarzyszenia zarejestrowane w KRS może np. otrzymywać darowizny, zawierać umowy o przyznanie dotacji (z samorządu, z urzędu), czy o wykonanie zadania publicznego lub innej usługi. Nie może jednak prowadzić działalności gospodarczej.

Kolejnym krokiem dla działacza klubowego będą wizyty w:
 • Urzędzie skarbowym i złożenie dokumentów do opodatkowania podatkiem od osób prawnych, deklaracji o rezygnacji lub nie rezygnacji z bycia płatnikiem podatku VAT,
 • GUS lub jego oddziale celem nadania nr REGON,
 • ZUS celem zgłoszenia jako płatnika składek w przypadku zatrudniania pracowników,
 • Po wyrobieniu pieczątki wizyta czeka nas w banku celem założenia rachunku bankowego.

Sprawozdanie finansowe

UKS podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, mają coroczny obowiązek sprawozdawczy -sprawozdanie finansowe wobec urzędu skarbowego. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1.01 do 31.12 danego roku. Sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd stowarzyszenia, a także przyjęte za pomocą uchwały przez właściwy organ do tego upoważniony (np. zarząd, walne zebranie członków) oraz zawierać:

 • termin sporządzenia sprawozdania: do końca 3 miesiąca nowego roku obrotowego,
 • termin przyjęcia sprawozdania przez właściwe władze w organizacji - do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego,
 • termin przekazania do Urzędu Skarbowego - w ciągu 10 od daty zatwierdzenia.

Sprawozdanie merytoryczne

Stowarzyszenie nie ma obowiązku zrobienia i przesłania "gdzieś" np. do organu nadzoru sprawozdania merytorycznego. Najczęściej jednak takie sprawozdanie merytoryczne raport roczny jest przygotowywane dla własnych potrzeb. Zasadne jest przedstawiane takiego dokumentu walnemu zgromadzeniu członków, a często też chcą je zobaczyć partnerzy lub sponsorzy. Dobrze też jest pokazać darczyńcom lub potencjalnym darczyńcom, odbiorcom naszych działań, co zrobiliśmy w danym roku.

Warto pamiętać, że właściwy organ kontroli i nadzoru dla Uczniowskiego Klubu Sportowego - starosta powiatu może zażądać przedstawienia sprawozdania z działalności.

Jeżeli stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą lub ma status organizacji pożytku publicznego podlega jeszcze dodatkowym obowiązkom sprawozdawczym.

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1449).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), art. 52 ust. 1 i 2, art. 53 ust. 1.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539).
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), art. 27 ust. 2

Karol Małolepszy

WZORY:

Protokół z zebrania założycielskiego

Ramowy statut UKS

Wniosek o wpis


 

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice