Czy wiesz, że ... w 1959 roku powstaje Komisja Pucharu Europy.

Klub sportowy Organizacją Pożytku Publicznego

Do składania zeznań podatkowych zostało jeszcze kilka miesięcy; ale warto już wcześniej pomyśleć czy mój klub mógłby zostać Organizacją Pożytku Publicznego?

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 roku mówi, iż klub sportowy działający w formie stowarzyszenia może być organizacją pożytku publicznego działającą między innymi w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu,


a co ważne, może nawet prowadzić działalność gospodarczą ale pod warunkiem że będzie ona prowadzona w „rozmiarach służących realizacji celów statutowych” (art. 20 pkt 4 powyższej ustawy). Pieniądze pochodzące z 1% mogą być przekazywane jedynie na rzecz organizacji prowadzących działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych określonych w ustawie.

Od 1 stycznia 2004 roku, kiedy do polskiego systemu podatkowego wprowadzono instytucję 1%, na rzecz organizacji pożytku publicznego Polacy chętnie korzystają z mechanizmu 1%. Co roku liczba osób wypełniających pole ze wskazaniem OPP rośnie i osiągnęła już większą część społeczeństwa.

Na liście OPP może znaleźć się również twój kub siatkówki.
Poniżej przedstawiamy krótki przewodnik dotyczący uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Kto może otrzymać status OPP?
1) organizacje pozarządowe, zgodnie z definicją są to:
- niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,
- niedziałające w celu osiągnięcia zysku,

2) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust.4;

3) kościelne osoby prawne bądź ich jednostki organizacyjne (także różne związki wyznaniowe), jeżeli
ich cele obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w tym także kluby sportowe będące
spółkami), które nie działają w celu osiągnięcia zysku i przeznaczają całość swojego dochodu na
realizację celów statutowych.

O status organizacji pożytku publicznego może się ubiegać organizacja prowadząca działalność społecznie użyteczną w sferze 33 zadań publicznych, która obejmuje między innymi zadania w zakresie:
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Drugim koniecznym warunkiem jest fakt prowadzenia przez organizację nieprzerwanej działalności co najmniej przez 2 lata.
W/w. organizacja, aby uzyskać status organizacji pożytku publicznego musi spełniać następujące wymagania:
 • prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 • może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
 • nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku publicznego;
 • posiada statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
 • posiada statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;
 • podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty;
 • sporządza i ogłasza roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości;
 • zamieszcza zatwierdzone wyżej wymienione sprawozdania na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Co trzeba zrobić przed złożeniem wniosku?

Sprawdzić statut pod kątem spełniania warunków z ustawy:
 • jeśli nie ma ich w statucie - zmienić go albo wprowadzić te warunki w innych aktach wewnętrznych (np. regulaminach, uchwałach),
 • jeśli są w statucie - złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
Status pożytku publicznego (OPP) jest specjalnym statusem nadawanym przez KRS organizacjom pozarządowym. Ze statusem wiążą się przywileje /np. możliwość otrzymania 1% wpłat od podatników/ oraz obowiązki /dodatkowa sprawozdawczość/. Organizacje, które chcą uzyskać status OPP muszą przede wszystkim spełnić warunki opisane w art. 20 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (część z nich powinna znaleźć się w statucie organizacji), a następnie muszą złożyć stosowny wniosek do KRS.

Uwaga: Klub sportowy może zostać zarejestrowany w KRS tylko wtedy, gdy chce uzyskać status organizacji pożytku publicznego lub rozpocząć działalność gospodarczą. Jeśli nie zamierza podejmować tego typu działalności, zgłasza swój wniosek jedynie do ewidencji prowadzonej przez starostę powiatu. Sąd odrzuci wniosek o wpis do KRS, uznając go za niezgodny z prawem, jeśli organizacja nie ubiega się o wpis do rejestru OPP lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Rejestracja w KRS

Wniosek do KRS składa się na urzędowych formularzach wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami. Wzory formularzy są dostępne m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/).
 • dla organizacji zarejestrowanych w KRS: KRS-Z20 + KRS-W-OPP
 • dla podmiotów niezarejestrowanych w KRS: KRS-W21 + KRS-W-OPP
Wszystkie składane formularze muszą być podpisane, a dokumenty złożone w oryginałach lub w formie odpisów poświadczonych przez notariusza.

Formularze należy wypełnić w języku polskim, czytelnie (na maszynie, komputerowo, odręcznie), wielkimi drukowanymi literami. Wszystkie pola, których nie wypełniamy należy przekreślić (pozostawione puste pole sąd potraktuje tak, jakby organizacja zapomniała w tym miejscu uzupełnić wniosek).

Zarówno składane formularze, jak i dokumenty muszą być podpisane przez uprawnione osoby:
 • formularze – podpisują osoby, uprawnione do reprezentowania organizacji (w przypadku nowego stowarzyszenia – formularze podpisuje komitet założycielski),
 • protokoły- podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant,
 • statut – podpisuje zarząd /w przypadku nowej organizacji – komitet założycielski/,
 • uchwała- podpisuje organ, który ją podejmuje.
Wypełnione formularze wraz z załącznikami składamy do sądu (odpowiedniego ze względu na siedzibę wydziału KRS). Wniosek możemy złożyć osobiście albo przesłać pocztą, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

Organizacje nie płacą za złożenie wniosku w KRS o nadanie statusu OPP; opłaty ponoszą wyłącznie organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej.

Zgłoszenie numeru REGON i NIP

Każde stowarzyszenie, a więc także klub sportowy, który uzyskuje osobowość prawną, powinien wystąpić o nadanie numeru REGON i NIP.

REGON
Po zakończeniu rejestracji w KRS lub odpowiednio dokonaniu wpisu do ewidencji stowarzyszeń sportowych prowadzonej przez starostwo, organizacja powinna złożyć stosowny wniosek do wojewódzkiego urzędu statystycznego w celu uzyskania numeru REGON.

Na stronie www.stat.gov.pl znajdują się potrzebne wzory druków oraz szczegółowa instrukcja ich wypełnienia. Wniosek powinien być zgłoszony osobiście lub wysłany pocztą w ciągu 14 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających zgłoszenie /np. dokonanie wpisu do ewidencji, zarejestrowanie organizacji w KRS/. Numer REGON wydawany jest w terminie do 7 dni.
Organizacja wnosząca o wpis do rejestru przedsiębiorców może złożyć wniosek o nadanie numeru REGON wraz z wnioskiem rejestracyjnym do KRS.
Uwaga: Każda zmiana siedziby organizacji pociąga za sobą obowiązek zgłoszenia tej zmiany do urzędu statystycznego.

NIP
Numer NIP nadawany jest przez urząd skarbowy właściwy dla miejsca siedziby organizacji. Należy złożyć: druk NIP-2, statut organizacji, decyzję o nadaniu numeru REGON, wyciąg z KRS lub decyzję o wpisie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, tytuł prawny do zajmowania lokalu /np. umowa najmu/, informację o numerze konta bankowego.

Uwaga: Organizacje rejestrowane w sądach rejestrowych zgłaszają informację o nadanych numerach REGON i NIP do KRS. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach KRS-Z20 i KRS-ZY. Dokonanie zgłoszenia jest zwolnione z opłat.

Uwaga: Każda zmiana siedziby organizacji pociąga za sobą obowiązek zgłoszenia tej zmiany do urzędu skarbowego.

Przywileje Organizacji Pożytku Publicznego:
 • użytkowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach;
 • prawo do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • zwolnienie od: podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilnoprawnych (np. umów), opłat skarbowych i sądowych w odniesieniu do prowadzonej działalności pożytku publicznego;
 • możliwość nieodpłatnego informowania o prowadzonej działalności poprzez jednostki publicznej radiofonii i telewizji;
 • korzystanie z pracy poborowych skierowanych do odbycia służby zastępczej.

Obowiązki Organizacji Pożytku Publicznego

Organizacja pożytku publicznego ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności oraz sprawozdania finansowego. Ponadto zamieszcza zatwierdzone wyżej wymienione sprawozdania na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie z art. 23 ust 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pożytku publicznego są zobowiązanie dokonać zamieszczenia zatwierdzonych sprawozdań za dany rok w określonym terminie, na stronie internetowej urzędu obsługującego Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

System sprawozdań organizacji pożytku publicznego, za pomocą którego należy zamieścić ww. sprawozdania, udostępniony jest na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.pozytek.gov.pl/ (po wejściu w „Bazę sprawozdań organizacji pożytku publicznego”) lub bezpośrednio pod adresem https://opp.mpips.gov.pl/.

Oprócz tego organizacje pożytku publicznego podlegają specjalnemu nadzorowi właściwego ministra. Zgodnie z art. 28 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad działalnością organizacji pożytku publicznego w zakresie uprawnień, obowiązków i wymogów wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego nadzór sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego (Minister Pracy i Polityki Społecznej).


Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo pod adresami:

OPP - uzyskanie statusu

Jak zostać OPP? - filmowa instrukcja o warunkach oraz sposobie rejestracji
Baza organizacji Pożytku Publicznego, publikacja sprawozdań OPP znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl

Kontakt: Departament Pożytku Publicznego, Sekretariat Departamentu: 22 693-47-59 e-mail; opp@mpips.gov.pl


Podstawa prawna
 • Ustawa z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001r., Nr 17, poz. 209 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowe treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. z 2000r. Nr 117, poz. 1237 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępnienia (Dz. U. z 2000r. Nr 118, poz. 1237 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1398 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1965 r. Nr 43, poz. 296 z późniejszymi zmianami).

Redakcja Młodzieżowej Akademii Siatkówki/ACH
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice