Czy wiesz, że ... "w 1928 roku powstaje wiele klubów i sekcji siatkarskich w Polsce m.in. w Warszawie – YMCA, Warszawianka, AZS

Indywidualny program nauczania nauczyciela WF

Jeśli chcemy uzyskać większą ilość lekcji wychowania fizycznego poświęconych nauczaniu siatkówki w szkołach to optymalnym rozwiązaniem do tego jest opracowanie przez poszczególnych nauczycieli a później przyjęcie przez Radę Pedagogiczną szkoły Indywidualnego Program Nauczania w ramach realizowanych lekcji WF. Nie jest to zadanie trudne z punktu widzenia formalnego a bardzo korzystne dla popularyzacji siatkówki i wdrożenie systemu jej nauczania w oparciu o schematy i scenariusze lekcji, które dostępne są na portalu Młodzieżowej Akademii Siatkówki.
.
Poniżej prezentujemy wytyczne dotyczące sporządzenia przez nauczycieli WF indywidualnego programu nauczania w ramach lekcji wychowania fizycznego. To jest jedna z metod powiększenia ilości zajęć z nauczania siatkówki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. W oparciu o dołączone dokumenty pokazujemy w jaki sposób przeprowadzić formalności związane z zatwierdzeniem indywidualnego programu lekcji wychowania fizycznego.

Dopuszczenie programu nauczania w szkole

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. ).


II. Cele procedury dopuszczania programu

 •  Wybór programów i dopuszczenie programów nauczania do użytku w szkolne oraz włączenie do szkolnego zestawu programów nauczania opracowanych zgodnie z przepisami prawa i zdiagnozowanymi potrzebami uczniów.
 • Określenie zadań dyrektora i nauczycieli.

III. Zakres procedury

 • Zasady postępowania podczas wyboru, programów nauczania oraz konstruowania programów własnych nauczyciela i dopuszczania programów nauczania do użytku w szkole.

IV. Definicja przedmiotu procedury

 • Program nauczania ogólnego obejmuje cały etap edukacyjny w szkole i dotyczy przedmiotu, bloku przedmiotowego lub ich części. Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu z dnia 27 sierpnia 2012 r. 

V. Kogo dotyczy procedura

 • Do przestrzegania zawartych w procedurze reguł zobowiązani są:
 • Dyrektor i 
 • nauczyciele.

VI. Obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność

1. Dyrektora:

 • przyjęcie wniosków nauczycieli bądź zespołów nauczycieli o dopuszczenie programów nauczania do użytku w szkole;
 • Proszę zauważyć, że nowe przepisy nie określają daty dopuszczenia do użytku w danej szkole programów nauczania. Zatem dyrektor szkoły dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania w dowolnym terminie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Jednak biorąc pod uwagę organizację pracy szkoły, nauczyciel powinien wybrać program nauczania do końca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym wybrany program będzie realizowany. Nowe przepisy nie określają także wzoru dopuszczenia przez dyrektora szkoły programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela. W związku z tym, że praktycznie programy nauczania mogą być przez dyrektora szkoły dopuszczane do użytku w każdym czasie proponuję (to jest tylko moja propozycja), aby taka informacja była przygotowywana dla każdego nauczyciela oddzielnie. W przypadku mojej szkoły wynika termin ten określiłem do 15 czerwca każdego roku),
 • w terminie 7 dni wskazanie uchybień w programach, które nie mogą zostać dopuszczone i wyznaczenie nauczycielowi, bądź zespołowi nauczycieli 7 dniowego terminu na dokonanie koniecznych poprawek;
 • zasięgnięcie opinii nauczyciela mianowanego, bądź dyplomowanego, zespołu przedmiotowego bądź doradcy metodycznego, na temat programu nauczania w przypadku wątpliwości dotyczących jego zgodności z wymaganiami podstawy programowej;
 • przedstawianie radzie pedagogicznej programów nauczania w celu zasięgnięcia opinii Rady Pedagogicznej;
 • dopuszczanie do użytku programów nauczania na podstawie wniosków, opinii dodatkowych specjalistów i opinii rady pedagogicznej oraz stwierdzenia zgodności programu nauczania z wymaganiami podstawy programowej;(programy posiadające dopuszczeni MEN, nie wymagają dodatkowych wniosków i opinii) nadanie programom numerów dopuszczenia:

Na tej podstawie powstaje zestaw programów nauczania dopuszczonych przez dyrektora do użytku w danej szkole.

Należy także pamiętać, że dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania. Uważam, że w praktyce szkolny zestaw programów nauczania może mieć formę opisanego segregatora, w którym został umieszczony wykaz nauczycieli wraz nauczanymi przedmiotami lub prowadzonymi zajęciami i kolejno powpinane programy nauczania wraz z informacją o ich dopuszczeniu. Dyrektor szkoły jest również odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach albo w profilach kształcenia ogólnozawodowego - także całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie albo podstawy programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego.

Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z nowymi przepisami dyrektor szkoły do 15 czerwca podaje do publicznej wiadomości jedynie zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego (art. 22a ust. 2e u.s.o.) dlatego też najlepiej te dwie czynności czyli podanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników jak i programów nauczania podać w tym samym terminie.

Podanie o publicznej wiadomości do 1 września każdego roku, zestawu programów nauczania, który będzie obowiązywać w danym roku szkolnym.

Monitorowanie skuteczności realizacji podstawy programowej poprzez realizację programu nauczania w poszczególnych klasach – obserwacje, kontrola dokumentów, ankiety dla rodziców i nauczycieli, uczniów, sprawdziany kompetencji.


2. Nauczycieli:

 • Dokonywanie wyboru programu na podstawie wymagań podstawy programowej, potrzeb, możliwości i zainteresowań uczniów.
 • Uwzględnienie przy wyborze programów nauczania podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
 • Złożenie do dyrektora szkoły wniosku (plik do pobrania) do procedury o dopuszczenie programu nauczania i krótkiego opis wszystkich wymaganych prawem elementów programu.
 • Przedstawienie dyrektorowi poprawionego programu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania polecenia, o konieczności wprowadzenia zmian w programie w celu dostosowania go do wszystkich wymagań;
 • Rada pedagogiczna konsultuje szkolny zestaw programów nauczania
 • Zapoznanie rodziców uczniów oraz uczniów z celami programów nauczania wchodzących w skład szkolnego zestawu.

Dokumentacja procedury

W wyniku stosowania powyższej procedury wymagana jest następująca dokumentacja:

 • wykaz szkolnego zestawu programów nauczania zawierający dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania innych autorów i programy własne nauczycieli lub programy zespołów nauczycieli
 • zapisy w protokole Rady Pedagogicznej i zebrań z rodzicami
 • zbiór arkuszy oceny programu nauczania (załącznik nr 2 do procedury)
 • roczna analiza pracy nauczyciela.

 

Ewaluacja programów dokonywana będzie na zebraniach Zespołów Przedmiotowych a jej wyniki będą prezentowane w miesiącu czerwcu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w sprawozdaniach z pracy Zespołów Przedmiotowych. Podstawowym zadaniem ewaluacji jest stwierdzenie:

 1. Czy realizacja programów przebiega zgodnie z założeniami.
 2. Czy uzyskuje się przewidywane efekty, i uczniowie osiągają zaplanowane umiejętności oraz wiadomości.
 3. Czy nie należy dokonać pewnych weryfikacji i zmian w kontekście procedury osiągania celów?

Ponadto informacje o skuteczności i systematyczności wdrażanych programów będą uzyskiwane podczas hospitacji i kontroli dokumentacji pedagogicznej nauczycieli.


VII. Tryb wprowadzania zmian do procedury

Wszelkie zmiany dotyczące procedury powinny być wprowadzane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Karol Małolepszy

Wniosek nauczyciela pobierz

Arkusz oceny programu nauczania pobierz

Decyzja Dyrektora pobierz

 

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice