Testy

 • Tabele punktów dodatkowych

  20.09.2017
  Tabele punktów dodatkowych

  Tabele punktów dodatkowych pozwalają określić "aktywność” ucznia i nauczyciela. Sumaryczne wyniki określone za pomocą tabel zostają dodane do potencjału klasy. Wielkość potencjału decyduje o miejscu klasy na liście rankingowej, co wiąże się z przyznawaniem dodatkowych godzin na zajęcia indywidualne. Ten sposób oceny wskazuje kierunki w jakich podąża Projekt oraz pozwala na pełniejszą charakterystykę ucznia i nauczyciela. więcej »

 • BIEG ZWINNOŚCIOWY

  16.09.2017
  BIEG ZWINNOŚCIOWY

  W celu ujednolicenia testów prowadzonych przez kadry wojewódzkie i Siatkarskie Ośrodki Szkolne wprowadzamy zamiast stosowanego dotychczas T-testu inny bieg czynnościowy, tzw. "kopertę. Test ten jest nieco zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb siatkówki. Tabele przeliczeniowe uwzględniają już ta zmianę. W załączonym pliku przedstawiony jest dokładny opis testu. więcej »

 • Tabele do automatycznego wyliczania potencjału dla dziewcząt i chłopców

  07.09.2017
  Tabele do automatycznego wyliczania potencjału dla dziewcząt i chłopców

  Tabele do obliczania potencjału dla dziewcząt i chłopców z uwzględnieniem wieku zawodników. Pozwalają one na automatyczne wyliczanie punktów po wpisaniu wyników. Arkusze określające formułę są zablokowane i do ich odblokowania należy wpisać hasło "sos”. Uczeń może otrzymać maksymalnie 13 punktów. Ponieważ dostęp do tabel mają wszyscy, istnieje możliwość porównania zespołów prowadzonych przez trenerów nie będących w programie S.O.S. Obliczanie potencjału polega na osiągnięciu wskazanych wyników w poszczególnych testach dla danego rocznika. Ocena przeprowadzona jest metodą "zero-jedynkową”. Uczeń osiągający wynik 8-10 punktów określić można jako dobry. więcej »

 • Wstęp do protokołu z testów rankingowych

  05.09.2017
  Wstęp do protokołu z testów rankingowych

  Protokoły rankingowe są dokumentem sporządzanym przez koordynatorów na podstawie testów z uwzględnieniem punktów dodatkowych uzyskanych przez zawodników i trenerów. Na bazie tych dokumentów generowana jest ogólnopolska lista rankingowa klas otrzymujących dodatkowe godziny na zajęcia indywidualne . Ilość otrzymanych godzin zależy od miejsca na liście rankingowej. Oceny potencjału dla klas VII i starszych dokonuje się dwa razy w roku (wrzesień, styczeń). Ocena potencjału w klasach V-VI przeprowadzana jest na podstawie testów MSiT/PZPS, jeden raz, na początku roku szkolnego. Klasy V-VI uzyskujące granty mają w obowiązkach przeprowadzenie zajęć grupowych z najzdolniejszą młodzieżą Akademii S.O.S. - 2 razy w tygodniu.Zmianą w dotychczasowych zasadach liczenia potencjału jest zlikwidowanie ujemnych punktów za nie uzyskanie wskazanej "normy”. Zastąpi je punktacja jaką uzyskuje się w testach motorycznych, czyli "1” punkt za uzyskanie normy i "0” za jej brak. więcej »

 • Wstęp do oceny ucznia

  05.09.2017
  Wstęp do oceny ucznia

  Przedstawione zakresy punktowe odnoszone są do wieku ucznia, a nie przynależności do klasy. Testy przeprowadzone w miesiącu styczniu traktowane są zgodnie z wiekiem uwzględniając uczniów o rok starszych. W ocenie ucznia dokonana została zamiana "T” testu na "kopertę”. Podyktowane, to zostało potrzebą unifikacji testów przeprowadzanych na kadrach wojewódzkich i TNO. Zakresy punktowe w poszczególnych kategoriach wiekowych określone są w testach na podstawie wyników uzyskiwanych na TNO w ostatnich latach. Uzyskane punkty z potencjału uczniów są teraz tylko częścią składową wyliczania punków rankingowych, na które składają się dodatkowe punkty uzyskane przez uczniów oraz nauczyciela. więcej »

 • Testy sprawnościowe i wyniki prób sprawności fizycznej

  10.08.2017
  Testy sprawnościowe i wyniki prób sprawności fizycznej

  Przedstawione testy zostały opracowane przez PZPS na zlecenie MSiT w celu określenia norm dla uczniów klas sportowych. S.O.S. będzie posługiwał się tymi testami do określenia potencjału klasy V-VI. więcej »

 • Zasady i kryteria oceny potencjału motorycznego ucznia i klasy (2016/2017)

  02.09.2016
  Zasady i kryteria oceny potencjału motorycznego ucznia i klasy (2016/2017)

  Ze względu na coraz większą obecność w klasach młodszych roczników pojawiła się potrzeba dostosowania zakresów testów do wieku uczniów. W określeniu wieku posługujemy się różnicą pomiędzy rokiem bieżącym, a rokiem urodzenia. więcej »

 • Zestaw sprawdzianów w zakresie techniki

  • Publikacja posiada podłączone pliki PDF
  Zestaw sprawdzianów w zakresie techniki

  Każdy szkoleniowiec wie, że w przeciwieństwie do sprawdzianów sprawności ogólnej jest niezwykle trudno stosować w praktyce racjonalne sprawdziany stopnia opanowania elementów techniki gry w piłkę siatkową. Powszechnie uważa się, że najlepszym sprawdzianem stopnia opanowania elementów techniki jest umiejętność zademonstrowania ich podczas gry. więcej »

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice