TRENING INDYWIDUALNY ALTERNATYWĄ TRENINGU ZESPOŁOWEGO

TRENING INDYWIDUALNY ALTERNATYWĄ TRENINGU ZESPOŁOWEGO

"Trening Sportowy jest to proces stabilizacji sportowej, który nie naruszając harmonijnego rozwoju osobowości zawodnika, zmierza do maksymalnego rozwinięcia tych jego cech fizycznych, psychicznych i wychowawczych, które zapewniają mu osiągnięcie najlepszego wyniku"

T. Ulatowski"

Trening sportowy to proces długotrwały i złożony, zmierzający do optymalnego ukształtowania cech i właściwości ustroju zgodne z modelem mistrzostwa sportowego w danej dyscyplinie czy konkurencji"

H. Sozański

Technika jest to umiejętność ekonomicznego celowego i swobodnego wykonywania wszelkich czynności ruchowych, niezbędnych w skutecznym prowadzeniu gry w określonych warunkach. Umiejętność ta zależy od zdolności ruchowych ćwiczącego oraz częstotliwości powtarzania ćwiczeń. Wykonywanie ćwiczeń powinno doprowadzić do pewnego i szybkiego, prawie automatycznego wykonywania określonych czynności. Dobre opanowanie techniki pozwoli ćwiczącym skierować uwagę na prawidłowe wykonanie zadań taktycznych w czasie gry.

METODY NAUCZANIA TECHNIKI: -Celem jest osiągnięcie najwyższego jej poziomu

-Gry i zabawy i jej wartości: rozwijają i pomagają w kształtowaniu nawyków ruchowych, ogólnej sprawności fizycznej, uczą podstaw techniki, wpływają na rozwój emocjonalny

-forma ścisła i jej wartości: prawidłowe objaśnienie i pokaz podczas nauki techniki oraz zapobieganie błędów wykonania wymagają maksymalnego skupienia uwagi w celu bezbłędnego wykonania ruchu.

Metodami formy ścisłej są :

Metoda syntetyczna- stosowana przy nauczaniu elementów technicznych w całości

Metoda analityczna- podzielenie elementu technicznego na sekwencje

Metoda kompleksowa- nauczanie techniki w warunkach złożonych oraz jego doskonalenie, fragmenty gry

PRZYGOTOWANIE TECHNICZNE

Przygotowanie techniczne- sposób opanowania takiego zasobu zadań ruchowych (technicznych działań), który w połączeniu z właściwościami budowy ciała, sprawności, psychiki itp. pozwala uzyskać racjonalne i efektywnie najlepsze wyniki sportowe w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w danej dyscyplinie.

Do najważniejszych cech przygotowania technicznego zaliczamy swobodę, ekonomikę dostosowanie techniki do indywidualnych cech ćwiczącego (wysokość ciała, siła itd.) warunków w jakich stosujemy techniki ruchu, trafność wyboru w czasie i przestrzeni .

MODEL TECHNIKI SPORTOWEJ to model techniki na którym wzoruje się trener (np. w oparciu o własne doświadczenie, książki, filmy , konferencje czy technikę zawodnika najlepszego) W nauczaniu techniki należy stosować :

-prawidłowy pokaz i objaśnienie i wielokrotne powtarzanie ćwiczeń

- planowanie i dobór celowych ćwiczeń

- eliminowanie błędów technicznych

-utrwalanie i stabilizacja nawyków ruchowych na wysokim poziomie

- precyzja wykonywania w czasie zmiany stopnia trudności ćwiczeń technicznych

- wykorzystanie kamery podczas nauki techniki

ZAŁOŻENIA W TRENINGU INDYWIDUALNYM

W treningu poświęconym piłce siatkowej uwzględniamy następujące elementy techniczne:

-odbicia sposobem górnym i dolnym

-zagrywka

- przyjęcie

-wystawa

-atak

-blok

-obrona

Założeniem projektu S.O.S. jest aby w treningu indywidualnym brali udział najbardziej utalentowani, perspektywiczni o bardzo dobrych warunkach fizycznych uczniowie.

Nie wszyscy w grupie treningowej są sami utalentowani. Często do wysokiego poziomu sportowego i gry w piłkę siatkową dochodzą uczniowie którzy są:

-mniej utalentowani siatkarsko, ale z dużym potencjałem psychomotorycznym

-mniej utalentowani siatkarsko o bardzo dobrych warunkach wzrostu, którzy potrzebują więcej czasu na opanowanie techniki gry

-mniej utalentowani siatkarsko o pozytywnej osobowości, perfekcjoniści i liderzy

-o słabszych warunkach fizycznych odznaczający się wysokim poziomem sprawności fizycznej i charakterem do sportu a w przyszłości spełniający rolę libero

Trening indywidualny planujemy dla uczniów po 2 godziny w tygodniu w zależności od:

- wieku łącząc ich w przedziały 12-13 lat ,14-15 lat ,16-17 lat ,18-19 lat różnicując oczywiście program i metody pracy treningowej

-poziomu możliwości i umiejętności mam tu na uwadze trudność ćwiczeń, ilość powtórzeń, tempo

-pozycji na boisku i roli jaką ma uczeń w zespole

Planowanie treningu indywidualnego kierujemy na następujące aspekty:

-nauczanie techniki użytkowej(pokaz i objaśnienie, filmowanie)

-doskonalenie techniki(analiza filmów ,pokaz wzorca)

-eliminowania błędów(pokaz wykonania ćwiczenia na filmie i jego analiza)

-wizualizacja, rozwijanie emocjonalne(rozmowa, ankiety)

-prowadzenie historii zrealizowanych zadań treningowych (monitoring)

W zaplanowanym działaniu trenera wobec zawodnika biorącego udział w treningu indywidualnym kierujemy temat którego elementu technicznego będzie dotyczył oraz cele i zadania.

SPSOSOBY POMIARU POSTĘPÓW

-obserwacja wizualna a spostrzeżenia na bieżąco przenoszone do karty historii treningu zawodnika

-analiza nagranych filmów z treningu indywidualnego oraz nagrywanie zawodnika podczas treningu zespołowego

-zastosowanie uczonych zadań w treningu zespołowym

-prowadzenie statystyki działań zawodnika w treningu zespołowym

Trener planując trening indywidualny ma na myśli konkretnego zawodnika(ów) Wcześniej informuje ucznia przekazując jaki będzie temat i jakich zadań do wykonania ma się spodziewać.

Każdy uczeń(zawodnik) powinien prowadzić dokumentację w formie filmów i zapisaną w zeszycie historię dotyczącą indywidualnej pracy na treningach. Powinny się tam znaleźć uwagi postępów co mi dzisiaj w treningu wyszło -bądź nie.

Każdy trener monitorując trening ucznia też powinien prowadzić zapis stosowanych ćwiczeń doskonalących, usuwających błędy w technice.

Odpowiadamy sobie na pytanie i określamy w jakim wymiarze czasowym i stopniu poziomu trenowany element techniczny został opanowany.

Pamiętajmy że na rozwój siatkarza(siatkarki) ma wpływ trening zespołowy ale nie zapominajmy systematycznie trenować indywidualnie.

Życzę wszystkim trenerom piłki siatkowej pracy z jak największą ilością utalentowanej młodzieży.

Skuteczności w prowadzeniu naborów i wychowania przyszłych Reprezentantów(tek) Polski w piłce siatkowej.

Ćwiczenia i filmy szkoleniowe na stronach www.mlodziezowasiatkowka.pl i you tubbe J.Bondok

Koordynator wojewódzki Jerzy Komorowski

Piśmiennictwo:

Forma zabawowa w nauczaniu sportowych gier zespołowych - Marian Bohdanowicz

Poradnik Trenera –Młodziezowa Akademia Siatkówki

Ruch to zdrowie.com.pl


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice