Czy wiesz, że ... w 1928 roku powołano Komisję Techniczną Siatkówki przy Polskim Związku Gier Sportowych pod kierunkiem R. Wirszyłły.

Organizacja procesu nauczania

Trzy akty prawne regulują w jaki sposób można zorganizować zajęcia w szkole w naszym przypadku z wychowania fizycznego dla danej dyscypliny sportu. Zastosowanie tych rozwiązań zapisanych w prawie powoduje że w zasadzie można każdą dyscyplinę sportu prowadzić w szkole bez konieczności zakładania klas czy szkół sportowych.

ZAKRES PROGRAMOWY ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U z 30 sierpnia 2012 poz. 977).

  • Gdzie w celach kształcenia czytamy: gotowość ucznia do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej oraz ich organizacji,
  • a w treści nauczania pkt. 3 sport całego życia i wypoczynek Uczeń stosuje w grze odbicie piłki oburącz sposobem dolnym, zagrywkę , forhend i bekhend, zwody: ustawia się prawidłowo na boisku w ataku i obronie.

LICZBA GODZIN KONIECZNA DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r. poz. 204).

W ramowym planie nauczania określony jest:
  • minimalny wymiar godzin na danym etapie edukacyjnym przeznaczonych na realizację: poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w toku których odbywa się edukacja;
  • tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów (poszczególnych klas oraz zajęć z wychowawcą dla uczniów poszczególnych klas, na danym etapie edukacyjnym.

W gimnazjum w cyklu trzyletnim mamy do przeprowadzenia 385 godzin z wychowania fizycznego co daje do realizacji 4 godziny w każdym tygodniu nauki.

W jakich formach można realizować zajęcia wychowania fizycznego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego(Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2011 r Nr 175 poz 1042.).
Obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego w gimnazjum mogą być realizowane w formie zajęć klasowo lekcyjnych i zajęć do wyboru przez uczniów w tym zajęć sportowych . Zajęcia klasowo lekcyjne powinny być realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny.

Z tych zapisów wynika że 2 godziny w tygodniu mogą być przeznaczone na zajęcia do wyboru przez uczniów przy spełnieniu uwarunkowane lokalnych tradycji i możliwości lokalowych szkoły i możliwościami kadrowymi.
 
Zakładając że nauczyciel wychowania fizycznego pragnie realizować swój program dotyczący siatkówki w gimnazjum to w pełni z godnie z prawem może to realizować w wymiarze co najmniej 2 godziny w tygodniu.

INNE MOŻLIWOŚCI

Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r. poz. 204) z § 3. 1. Wynika, że Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym.

  • okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  • realizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych , prowadzonych bezpośrednio z uczniami zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) z zapisów którego wynika obowiązek w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Z przedstawionych powyżej zapisów wynika że nauczyciel może przeprowadzić z daną grupą młodzieży w sumie ponad 4 godziny zajęć z określonej w naszym przypadku dyscypliny sportowej - siatkówki (2 godziny zajęć z do wyboru i dwie godziny w ramach art. 42 KN i może co najmniej wykorzystać za zgodą organu prowadzącego 1 godzinę w ramach godzin przyznanych przez JST).

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Godziny na uprawianie określonej dyscypliny sportu może przyznać dodatkowo Jednostka Samorządu Terytorialnego pod warunkiem że będzie posiadała własne środki na realizacje takich zadań.
W wielu miastach w Polsce takie dodatkowe godziny są przeznaczane przez samorządu na chór szkolny zespoły taneczne jak i SKS w szkołach. Może to odbywać się na zasadzie przyznawania grantu na realizację określonych zadań.
W przypadku przyznania takich godzin nie są ta godziny zaliczane do pensum godzin danego nauczyciela tylko jako godziny ponadwymiarowe. Ich ilość zależy od indywidualnego wniosku szkoły i sytuacji finansowej danego samorządu.

Karol Małolepszy

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice