Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego

Książka „Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego” jest udaną próbą osadzenia teorii wychowania fizycznego w ogólniejszej teorii wychowania. Autor jest  gorącym zwolennikiem eksponowania w edukacji, czemu daje wyraz w swych publikacjach, personalistycznego podejścia i podmiotowości ucznia. Jego publikacje, w tym obecnie rekomendowana  nobilitują metodykę wychowania fizycznego jako ważną przestrzeń dociekań teorii i praktyki. 

Podręcznik poświęcony jest problemom ogólnej teorii wychowania oraz szczegółowym zagadnieniom teorii wychowania i rozwoju fizycznego człowieka z naciskiem na edukację dzieci i młodzieży. Autor wyjaśnia kluczowe pojęcia, takie jak „wychowanie”, „kształcenie”, „edukacja”, „kultura fizyczna”. Analizuje czynniki, środki i warunki występujące w wychowaniu fizycznym. Omawia metody kształcenia i wychowania fizycznego oraz kwestie związane z rozwojem fizycznym i motorycznym. Wiele miejsca zajmuje osoba nauczyciela, jego kompetencje, efektywność, innowacyjność, zaangażowanie i motywacja. Dużo uwagi poświęcono roli pedagoga jako promotora zdrowia i animatora aktywności fizycznej w czasie wolnym. 

„Współcześnie szczególna rola przypada nauczycielom, których cechować powinna otwartość poznawcza, niezależność w myśleniu i aktywność w twórczym działaniu. Dlatego realizację coraz bardziej złożonych zadań współczesnego szkolnictwa mogą skutecznie podejmować tylko osoby dobrze przygotowane także pod względem teoretycznym.”

Jest to podręcznik dla studentów pedagogiki, nauczycieli wychowania fizycznego, a także nauczycieli akademickich.


Autor: Janusz Bielski
Wydawnictwo: Impuls, Kraków
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 222
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice