Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny

Książka odpowiada na pytania, w jaki sposób można finansować działalność sportową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. jakie zadania są objęte zakresem tej ustawy) oraz na podstawie ustawy o sporcie.

Publikacja opisuje zasady budżetowania i podstawy planowania wydatków na sport. Podane są konkretne przykłady naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie sportu, przedstawione są opinie RIO i jej działalność nadzorczą w zakresie wydatków na sport.

Autorzy wyjaśniają jak przeprowadzić procedurę otwartego konkursu ofert (ogłoszenie o konkursie, wymagania stawiane ofertom, terminy, procedura wyboru ofert), kiedy można udzielić środków na sport poza procedurą otwartego konkursu ofert, jak zakupić usługi promocyjne od klubów sportowych, jak przeprowadzać kontrolę udzielonych dotacji na sport i sprawozdania z ich realizacji.

W przypadku omawianej książki najważniejszym i najczęściej wykorzystywanym aktem prawny będzie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawa o sporcie, ustawa o finansach publicznych, ustawa o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ustawy podatkowe.

Stan prawny wydania to styczeń 2013 r. Uwzględnia m.in. ostatnie zmiany w przepisach, w styczniu 2013 roku minister sportu i turystyki ogłosiła reformę finansowania polskiego sportu. Niektóre dyscypliny przestaną być finansowane z budżetu państwa, innym dotacje zostaną w znacznym stopniu ograniczone, więc w poszukiwaniu pieniędzy zwrócą się do samorządów. Publikacja ta pokazuje aktualne procedury aplikowania o dofinansowanie na sport. Przepisy w tym względzie ciągle się zmieniają, a nasza książka jest w tym względzie aktualna.

Ponadto książka daje dostęp do serwisu EkspertBeck.pl, na którym można pobrać wzory umów, kalkulatory, wskaźniki, przepisy. W treści książki zawarta jest również część narzędziowa – potrzebne omawiane dokumenty znajdują się na końcu stosownych rozdziałów, np.:
• Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia warunków finansowania rozwoju sportu przez gminę,
• Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia warunków i trybu udzielenia i rozliczenia dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania,
• Formularz konsultacji z organizacjami pozarządowymi,
• Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
• (przykładowa) Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji społecznych,
• Umowa o świadczenie usług promocyjnych przez sport;
• Wniosek organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu z art. 3 ustawy, składany w trybie art. 12 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Książka zawiera szereg udogodnień, których celem jest ułatwienie Czytelnikowi korzystania ze zbioru. Przepisy wszystkich aktów prawnych opatrzone zostały specjalnymi hasłami, które pełnią funkcję wskaźnika informacyjnego ułatwiającego szybką orientację w treści przepisu.

Redakcja: Arkadiusz Babczuk
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo: BECK
Ilość stron: 269
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice